Επισκέπτες του χώρου μας

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015


ΜΠΡΑΒΟ ΚΥΡΙΟΙ!

ΛΥΣΑΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
"ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ" ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Καταρτίστηκε τὸ σχέδιο νόμου γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων! Ξεκίνησε ἡ δημόσια διαβούλευση!ΜΠΕΙΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ!
Τὴν Παρασκευὴ 20 Νοεμβρίου ὁλοκληρώνεται ἡ δημόσια διαβούλευση γιὰ τὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Στὸ νομοσχέδιο μεταξὺ ἄλλων, προβλέπεται τὸ κληρονομικὸ δικαίωμα ὅπως καὶ στὰ παντρεμένα ἑτεροφυλόφιλα ζευγάρια, ἀλλὰ δὲν προβλέπεται γάμος ἢ υἱοθεσία παιδιοῦ.
Τὸ νομοσχέδιο τέθηκε σὲ δημόσια διαβούλευση ἀπὸ σήμερα. Σύμφωνα μὲ αὐτό!
- Συμφωνία δύο ἐνήλικων προσώπων, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο τους, μὲ τὴν ὁποία ρυθμίζουν τὴ συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αὐτοπροσώπως μὲ συμβολαιογραφικὸ ἔγγραφο.
- Ἡ ἰσχὺς τῆς συμφωνίας ἀρχίζει ἀπὸ τὴν κατάθεση ἀντιγράφου τοῦ συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου στὸ ληξίαρχο τοῦ τόπου κατοικίας τους, τὸ ὁποῖο καταχωρίζεται σὲ εἰδικὸ βιβλίο τοῦ Ληξιαρχείου.
- Γιὰ τὴ σύναψη συμφώνου συμβίωσης ἀπαιτεῖται πλήρης δικαιοπρακτικὴ ἱκανότητα.
Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ σύναψη συμφώνου συμβίωσης ὅταν: 
- α) ὑπάρχει γάμος ἢ σύμφωνο συμβίωσης τῶν ἐνδιαφερόμενων προσώπων ἢ τοῦ ἑνὸς ἀπὸ αὐτά,
- β) ὑπάρχει συγγένεια ἐξ αἵματος σὲ εὐθεία γραμμὴ ἀπεριόριστα καὶ ἐκ πλαγίου μέχρι καὶ τὸν τέταρτο βαθμό, καθὼς καὶ μεταξὺ συγγενῶν ἐξ ἀγχιστείας σὲ εὐθεία γραμμὴ ἀπεριόριστα
- γ) ἡ σχέση εἶναι μεταξὺ ἐκείνου ποὺ....
υἱοθέτησε καὶ αὐτοῦ ποὺ υἱοθετήθηκε.
Μὲ τὸ σύμφωνο συμβίωσης δὲν ἀλλάζει τὸ ἐπώνυμο κανενὸς ἀλλὰ ὁ καθένας μπορεῖ, ἐφόσον συγκατατίθεται ὁ ἄλλος, νὰ χρησιμοποιεῖ στὶς κοινωνικὲς σχέσεις τὸ ἐπώνυμό του ἄλλου ἢ νὰ τὸ προσθέτει στὸ δικό του.
Ὡς πρὸς τὸ κληρονομικὸ δικαίωμα τῶν μερῶν τοῦ συμφώνου ἐφαρμόζονται ἀναλόγως οἱ διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα ποὺ ἀφοροῦν τοὺς συζύγους. Κατὰ τὴν κατάρτιση τοῦ συμφώνου τὸ κάθε μέρος μπορεῖ νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸ δικαίωμά του στὴ νόμιμη μοίρα.
Γιὰ τὸ ἐπώνυμό των τέκνων ἀναφέρεται ὅτι:
Τὸ τέκνο ποὺ γεννήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ συμφώνου συμβίωσης ἢ μέσα σὲ τριακόσιες ἡμέρες ἀπὸ τὴ λύση ἢ τὴν ἀκύρωση τοῦ συμφώνου, φέρει τὸ ἐπώνυμο ποὺ ἐπέλεξαν οἱ γονεῖς του μὲ κοινὴ καὶ ἀμετάκλητη δήλωσή τους, ποὺ περιέχεται στὸ σύμφωνο ἢ σὲ μεταγενέστερο συμβολαιογραφικὸ ἔγγραφο πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ πρώτου τέκνου. Τὸ ἐπώνυμο ποὺ ἐπιλέγεται εἶναι κοινὸ γιὰ ὅλα τα τέκνα καὶ εἶναι ὑποχρεωτικά το ἐπώνυμό του ἑνὸς ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἢ συνδυασμὸς τῶν ἐπωνύμων τους. Σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει περισσότερα ἀπὸ δύο ἐπώνυμα. Ἂν ἡ δήλωση παραλειφθεῖ, τὸ τέκνο θὰ ἔχει σύνθετο ἐπώνυμο, ἀποτελούμενο ἀπὸ τὸ ἐπώνυμο καὶ τῶν δύο γονέων του. Πρῶτο τίθεται τὸ ἐπώνυμο μὲ ἀρχικὸ ποὺ προηγεῖται στὸ ἀλφάβητο. Ἂν τὸ ἐπώνυμό του ἑνὸς ἢ καὶ τῶν δύο γονέων εἶναι σύνθετο, τὸ ἐπώνυμό του τέκνου θὰ σχηματιστεῖ μὲ τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ δύο ἐπώνυμα.
Γιὰ τὴν πατρότητα: 
Τὸ τέκνο ποὺ γεννήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ συμφώνου συμβίωσης ἢ μέσα σὲ τριακόσιες ἡμέρες ἀπὸ τὴ λύση ἢ τὴν ἀκύρωση τοῦ συμφώνου, τεκμαίρεται ὅτι ἔχει πατέρα τὸν ἄνδρα μὲ τὸν ὁποῖο ἡ μητέρα καταρτισε τὸ σύμφωνο. Τὸ τεκμήριο ἀνατρέπεται μὲ ἀμετάκλητη δικαστικὴ ἀπόφαση. Τὰ ἄρθρα 1466 ἐπ. ΑΚ, καθὼς καὶ τὰ ἄρθρα 614 ἐπ. ΚΠολΔ, εφαρμόζονται αναλόγως.
newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου