Επισκέπτες του χώρου μας

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015


Πόσες φορὲς σήμερα θὰ δολοφονούσανε τὸν Καποδίστρια;Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Χρέη τότε, χρέη καὶ σήμερα…
Οἱ τοκογλύφοι πάντα στὸ τέλος μιλᾶνε μὲ σφαῖρες ἴσια στὴν καρδία τῆς πατρίδας.
Γιά τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια ὁ Ἐλβετὸς φιλέλληνας Ι.Γ. Ἐϋνάρδος εἶπε: «Ὅστις δολοφόνησε τὸν Καποδίστρια, δολοφόνησε τὴν πατρίδα του. Ὁ θάνατός του εἶναι συμφορὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ δυστύχημα εὐρωπαϊκῶν».
Νὰ λοιπὸν ποὺ καὶ σήμερα ὁμιλοῦν καὶ ἐκβιάζουν γιὰ δυστυχήματα οἰκονομικά…
¨Ἡ συμφωνία πρέπει νὰ ἐπέλθει ἕως τὶς 14 Ἰουνίου, προκειμένου νὰ τεθεῖ ἐγκαίρως πρὸς ψήφιση στὸ γερμανικὸ Κοινοβούλιο.
Εἶναι ἡ 14η Ἰουνίου ἡ νέα προθεσμία γιὰ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ δανειστῶν;
Ρωτῆστε τὸ Βερολίνο, ἀπαντοῦν εὐθαρσὼς οἱ Financial Times!
Σύμφωνα μὲ τὴ βρετανικὴ ἐφημερίδα, τὸ ὑπάρχον πρόγραμμα βοήθειας λήγει στὶς 30 Ἰουνίου, μὲ τὸ ἑπόμενο Eurogroup νὰ ἔχει προγραμματιστεῖ γιὰ τὶς 18 Ἰουνίου.
Ἐὰν ὑπάρξει ἐκείνη τὴν ἡμέρα συμφωνία, τότε οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν τὸ κατάλληλο περιθώριο, ὥστε νὰ «φέρουν» καὶ νὰ ἐγκρίνουν τὸ deal στὰ ἐθνικὰ Κοινοβούλια.
Ὑπάρχει ὅμως καὶ ὁ παράγοντας Γερμανία!
Σύμφωνα μὲ ἀξιωματούχους τῆς Γερμανίας, ἡ συμφωνία πρέπει νὰ ἐπέλθει ἕως τὶς 14 Ἰουνίου, προκειμένου νὰ τεθεῖ ἐγκαίρως πρὸς ψήφιση στὸ γερμανικὸ...
Κοινοβούλιο.
Τὰ πράγματα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Εὐρώπη εἶναι πολὺ ἁπλά. 
Ἢ ἐπέρχεται συμφωνία ἄμεσα καὶ ἡ Ἑλλάδα καταλήγει σὲ μία συμβιβαστικὴ λύση μὲ τοὺς δανειστὲς ἢ στὶς 27 μὲ 28 Ἰουνίου θὰ ὑπάρξουν capital controls καὶ στάση πληρωμῶν. 
Τὸ χάος ποὺ θὰ ἐπικρατήσει στὴν Ἑλλάδα εἶναι αὐτονόητο.
Χάος ὅμως θὰ ἐπικρατήσει καὶ στὴν Εὐρώπη. ¨05/06/2015 - bankingnews.gr

Καὶ τότε πρὶν τὶς οἰκονομικὲς δολοφονίες καὶ τὰ ἀδιέξοδα ἐπέβαλλαν ἐπαχθεῖς ὅρους… φυσικὰ τὸ ἴδιο κάνουν καὶ σήμερα.
¨Πέρα λοιπὸν ἀπὸ τοὺς ἐπαχθεῖς ὅρους μὲ τοὺς ὁποίους χορηγήθηκαν τὰ δάνεια στοὺς ἐπαναστατημένους Ἕλληνες, ἕνα μόνο μικρὸ ποσὸ ἀπὸ τὰ συνολικὰ ποσὰ τῶν δανείων δαπανήθηκε γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐπανάστασης. Τὸ μεγαλύτερο σπαταλήθηκε στὴν προπληρωμὴ τόκων καὶ προμηθειῶν, στὰ χρηματιστήρια τῆς Εὐρώπης ἢ σὲ παραγγελίες πολεμικοῦ ὑλικοῦ, ποὺ ποτὲ δὲν ἔφτασε στὴν Ἑλλάδα!  Τὸ πιὸ ἐπαχθές ὅμως μέτρο, ποὺ προβλέπονταν γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν δανείων, ἦταν ἡ ὑποθήκευση τῶν «ἐθνικῶν κτημάτων», ποὺ εἶχαν ἐγκαταλειφθεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἰδιοκτῆτες τους.

Τὸ 1827 ὀ Ιωάννης Καποδίστριας ἀπευθύνει ἔκκληση στὶς μεγάλες δυνάμεις γιὰ χορήγηση νέου δανείου. Ὁ Κυβερνήτης ὑπολόγιζε ὅτι ἔτσι θὰ μποροῦσε νὰ ξεπληρώσει ἕνα μέρος τῶν τόκων τῶν προηγουμένων δανείων καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα νὰ ἀνορθώσει τὴν κατεστραμμένη ἑλληνικὴ οἰκονομία. Ὅμως ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀρνητική. Τὸ Λονδίνο καὶ τὸ Παρίσι ἀρνήθηκαν νὰ δανείσουν τὸν Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ κάνει τὸ κράτος νὰ λειτουργήσει, ἔβαλε χρήματα ἀπὸ τὴν προσωπική του περιουσία καὶ ἐξέδωσε τὰ πρῶτα ἀκάλυπτα ἑλληνικὰ χαρτονομίσματα, ἀφοῦ οἱ ξένοι δανειστὲς δὲν εἶχαν διάθεση νὰ παραχωρήσουν νέα δάνεια στοὺς Ἕλληνες. Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ μπροστὰ στὴν ἀδυναμία ἐξυπηρέτησης τῶν δανείων τῆς ἀνεξαρτησίας ἡ ἑλληνικὴ διοίκηση ὁδηγεῖται στὴν πτώχευση.¨ argolikivivliothiki.gr

Πρὶν καν προλάβουν οἱ Ἕλληνες νὰ ἀποκτήσουν ἀνεξάρτητο κράτος, βρέθηκαν σὲ καθεστὼς πτώχευσης: Μόλις στὰ 1828, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας γνωστοποίησε στοὺς δανειστὲς τῆς χώρας ὅτι δὲν εἶχε νὰ πληρώσει μία γιὰ τὰ χρέη τῆς Ἑλλάδας στὸ ἐξωτερικό. Καὶ ἦταν τὰ χρέη αὐτὰ ποὺ «εὐθύνονταν» γιὰ τὴν πρεμούρα τῶν Ἀγγλογάλλων νὰ συμφωνήσουν μὲ τοὺς Ρώσους ὅτι ἔπρεπε ἡ χώρα νὰ ἀποκτήσει κρατικὴ ὀντότητα.
Ὅλο τὸ οἰκονομικὸ καὶ γεωπολιτικὸ τοπίο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς θυμίζει τὸ σήμερα..
Πέραν τῶν οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καὶ διπλωματικῶν προβλημάτων, ὁ Καποδίστριας εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει 2 σημαντικὰ ἐμπόδια στὴν πολιτική του γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ νεοπαγοῦς Ἑλλαδικοῦ κράτους: (1) ἐχθρότητα Γαλλίας καὶ Ἀγγλίας - τὰ γεωστρατηγικὰ συμφέροντα τῶν ὁποίων στὴν Α. Μεσόγειο κινδύνευαν ἀπὸ τὴν προοπτικὴ δημιουργίας ἑνὸς νέου καὶ δυναμικοῦ ναυτικοῦ καὶ ἐμπορικοῦ κράτους ἔξω ἀπὸ τὸν ἔλεγχό τους ἢ ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ρωσίας (2) φατριασμοὶ καὶ τοπικιστικά, οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ συμφέροντα κοτζαμπάσηδων, Φαναριωτῶν καὶ πλοιοκτητῶν, ποὺ ἐπεδίωκαν διατήρηση τῶν προνομίων καὶ συμμετοχὴ στὴ νομὴ τῆς ἐξουσίας.
Ὁ συνδυασμὸς τῶν παραπάνω προετοίμασε τὸ ἔδαφος καὶ ὁδήγησε στὴν πολιτικὴ καὶ φυσικὴ ἐξόντωση τοῦ πρώτου Κυβερνήτη (09/10-27/09-παλαιὸ ἡμερολόγιο-/1831).΄  olympia.gr Σεπτεμβρίου 27, 2014

Ὅμως ἡ ἀλήθεια δὲν κρύβεται.. σὰν τὸν φελλὸ τὴν πιέζεις γιὰ νὰ βυθιστεῖ μέσα στὸ νερὸ καὶ αὐτὴ πετιέται πρὸς τὰ πάνω καὶ βίαια.
Ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ἀκούγοντας κάποιον νὰ κατηγορεῖ τὸν Καποδίστρια, φέρεται νὰ εἶπε (1840): «Δὲν μετρᾶς καλὰ φιλόσοφε… Ἀνάθεμα στοὺς Ἀγγλογάλλους ποὺ ἤσαν ἡ αἰτία κι ἐγὼ ἔχασα τοὺς δικούς μου, καὶ τὸ Ἔθνος ἕναν ἄνθρωπο ποὺ δὲ θὰ τονε μεταβρεῖ καὶ τὸ αἷμα του μὲ παιδεύει ὡς τώρα…».
Μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια ἤθελαν νὰ φέρουν τὸ χάος στὴν νεοσύστατη Ἑλλάδα. Σήμερα ¨ξαναδολοφονοῦν¨ τὸν Καποδίστρια πολλὲς φορὲς δηλ. τὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ τὴν ἀποτελειώσουν τελειωτικά. Τὰ μνημόνια εἶναι ἡ οὐρὰ τῆς δολοφονίας τοῦ Καποδίστρια. Τὸ αἷμα τοῦ Καποδίστρια ξαναρέει ζεστὸ στὶς μέρες μας. 
 Ἔρχεται ὅμως ἡ ὥρα τῆς ἐνδίκου μισθαποδοσίας…
Θὰ πληρωθεῖ ἄραγε τὸ δυσβάστακτο χρέος ποῦ μᾶς φόρτωσαν;
¨Καί κλάμα οἱ τοκογλύφοι¨
Ἐπένδυσαν τὰ χρήματά τους σὲ μία χώρα ποὺ γειτνιάζει μὲ ἕνα γεωπολιτικὸ ἡφαίστειο ποὺ λέγεται Τουρκία.
Ἡ ἔλλειψη αὐτοδυναμίας θὰ ἀναγκάσει τὸ κυβερνῶν κόμμα νὰ σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας ἢ νὰ προχωρήσει σὲ πρόωρες ἐκλογὲς
Χάνει ὁριστικὰ τὴν αὐτοδυναμία τὸ κόμμα τοῦ τούρκου προέδρου Tayyip Erdogan στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς ποὺ ἔγιναν τὴν Κυριακὴ στὴ χώρα γεγονὸς ποὺ ἀναγκάζει τὸν τοῦρκο πρόεδρο νὰ δεῖ σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόμενο συγκυβέρνησης μὲ τοὺς Γκρίζους Λύκους. Διαφορετικὰ θὰ πρέπει νὰ ὁδηγήσει τὴ χώρα σὲ πρόωρες ἐκλογές.

Τί σημαίνει αὐτό;
Πολλὰ πράγματα τὶς ἑπόμενες μέρες…
Τὴν σκυτάλη ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους δολοφόνους τῆς Δύσης τὴν παίρνουν οἱ γνωστοὶ δολοφόνοι τῆς Ἀνατολίας…
Στὸ τέλος ἀπὸ τὴν πολλὴ πρεμούρα νὰ ¨δολοφονήσουν¨ θὰ σκοτωθοῦν ἀναμεταξύ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου