Επισκέπτες του χώρου μας

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015


Ἕτοιμο τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν!

Πηγή: Ρωμαίικο οδοιπορικό

Στὴ δημοσιότητα τὸ νέο σύμφωνο συμβίωσης. Ἐπέκταση καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια!
Ἡ ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια καὶ ἡ ἀναγνώριση οἰκογενειακῶν δεσμῶν μεταξὺ τῶν δύο μερῶν τοῦ συμφώνου, εἶναι τὰ κυριότερα χαρακτηριστικά τοῦ νέου συμφώνου συμβίωσης ποὺ δίνει στὴ δημοσιότητα τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Ἑπτὰ χρόνια μετὰ τὴ θεσμοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης ποὺ ἀπέκλειε τὰ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου, τὸ ὑπουργεῖο παρουσιάζει νέο θεσμικὸ πλαίσιο - τομή, ὅπως τὸ χαρακτηρίζει,  ποὺ ρυθμίζει τὶς σχέσεις συμβίωσης ὅσων ζευγαριῶν τὸ ἐπιλέξουν.
«Ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴ θέσπιση τοῦ νέου συμφώνου συμβίωσης, θὰ πάψει νὰ εἶναι μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες χῶρες τῆς Εὐρώπης στὶς ὁποῖες τὰ ὁμόφυλα ἄτομα δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ κάποιο εἶδος ἐπίσημης ἀναγνώρισης τῆς....
σχέσης τους», ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ σὲ ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου. «Πρόκειται γιὰ αὐτονόητη σύγκλιση τῆς νομοθεσίας μὲ τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα».

Βασικοὶ ἄξονες τοῦ νέου νόμου εἶναι ἐπίσης οἱ ἑξῆς:
- Ἡ προώθηση τῆς ἰδιωτικῆς αὐτονομίας, δηλαδὴ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἰδιωτικῆς βούλησης τῶν μερῶν. Τὰ μέρη μποροῦν νὰ ρυθμίσουν τὶς περιουσιακές τους σχέσεις, σύμφωνα ὅμως μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης, διατηρώντας σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ τὴν περιουσιακή τους αὐτοτέλεια, ἐφόσον τὸ ἐπιθυμοῦν, ἀκόμη καὶ σὲ κληρονομικὰ θέματα. Ἐὰν ὡστόσο δὲν τὸ ἐπιλέξουν, ἔχουν πλήρη δικαιώματα, περιουσιακὰ καὶ κληρονομικά.

- Ἡ ἀνάγκη προστασίας τῶν οἰκογενειακῶν σχέσεων καὶ ἐμπέδωσης τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητας στὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις τῶν μερῶν. Ὁ νέος νόμος ἀντιλαμβάνεται τὰ δύο μέρη ὡς ἰσότιμα, ἀλλὰ δὲν παραβλέπει τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν προστατευτικὴ παρέμβαση τοῦ νομοθέτη. Ἔτσι, ὁρισμένα κρίσιμα ζητήματα ρυθμίζονται μὲ ἀναγκαστικοῦ δικαίου διατάξεις. Γιὰ παράδειγμα, τὰ μέρη δὲν μποροῦν νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν ἀξίωση συμμετοχῆς στὰ ἀποκτήματα, ἔχουν δικαίωμα νὰ διεκδικήσουν διατροφὴ μετὰ τὴ λύση τοῦ συμφώνου κ.λπ.

- Ὁ νέος νόμος ἐπιδιώκει ἰσορροπία μεταξύ τῆς ἰδιωτικῆς αὐτονομίας καὶ τῆς ἀνάγκης προστασίας τῶν οἰκογενειακῶν σχέσεων, μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης. Πρόκειται μὲν γιὰ μία σύμβαση, δημιουργοῦνται ὡστόσο οἰκογενειακὲς σχέσεις μεταξὺ αὐτῶν ποὺ τὴν συνάπτουν.

- Ἀναγνωρίζονται στὰ μέρη δικαιώματα τὰ ὁποῖα μέχρι σήμερα δὲν εἶχαν, ἔτσι ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ ἀπόλαυση τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ ὁ σεβασμὸς τῆς ἀρχῆς τῆς ἴσης μεταχείρισης ἀνεξαρτήτως σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ. Ὅπως ἐπισημαίνει καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, στὴν πλειονότητα τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τὰ ἄτομα ποὺ συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης ἀποκτοῦν καθεστὼς παρόμοιο μὲ αὐτὸ τῶν ἔγγαμων καὶ πρόσβαση σὲ πλῆθος δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου