Επισκέπτες του χώρου μας

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Τὸ τυράκι στὴν φάκα τοῦ πλαστικοῦ χρήματος: Πληρώνεις μὲ κάρτα; Μπαίνεις στὴν κλήρωση γιὰ σπίτι καὶ αὐτοκίνητα!

Περισσότερα κίνητρα ἐκτός τς ἔκπτωσης φόρου, μεταξύ τν ὁποίων κληρώσεις γιὰ ἀκίνητα, αὐτοκίνητα καὶ δωρεὰν ἀγορὲς σὲ καταστήματα γιὰ τοὺς φορολογουμένους ποὺ κάνουν συναλλαγὲς μὲ «πλαστικὸ χρῆμα» προβλέπει τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς ποὺ ἀναμένεται νὰ κατατεθεῖ στὸ ἄμεσο μέλλον στὴ Βουλή. Τὰ κίνητρα ποὺ συμφωνήθηκαν μὲ τοὺς δανειστὲς προκειμένου νά... πειστοῦν νὰ παίρνουν οἱ Ἕλληνες ἀποδείξεις εἶναι:
Δωρεὰν ἀγορές: Ὅλοι οἱ φορολογούμενοι ποὺ πληρώνουν μὲ πλαστικὸ χρῆμα θὰ συμμετέχουν σὲ κληρώσεις γιὰ δωρεὰν ἀγορές. Πενήντα τυχεροὶ φορολογούμενοι κάθε ἡμέρα ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ πραγματοποιοῦν δωρεὰν τὶς ἀγορές τους. Ὅλες οἱ ἀποδείξεις ποὺ θὰ λαμβάνουν οἱ πολίτες γιὰ τὶς ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιοῦν μέσω καρτῶν θὰ μετέχουν αὐτόματα σὲ σχετικὴ κλήρωση.
Αὐτοκίνητα: Οἱ ἀποδείξεις ποὺ θὰ ἔχουν πληρωθεῖ μὲ "πλαστικὸ χρῆμα", θὰ μετέχουν σὲ μηνιαῖες κληρώσεις μὲ ἔπαθλα 5 αὐτοκίνητα, τὰ ὁποῖα θὰ....
χαρίζει τὸ Δημόσιο ἀπὸ τὸ "στὸκ" τῶν κατασχεμένων.
Ἀκίνητα: Ἐπιπλέον, μιὰ φορὰ τὸ χρόνο θὰ γίνεται κλήρωση γιὰ ἕνα ἀκίνητο ποὺ ἀνήκει στὸ Δημόσιο.
"Σκόντο" στὸ φόρο: Σύνδεση τῆς ἔκπτωσης φόρου 1.900 ἕως 2.100 εὐρὼ γιὰ μισθωτούς, συνταξιούχους καὶ ἀγρότες μὲ τὴν πραγματοποίηση δαπανῶν μέσω πλαστικοῦ χρήματος. Αὐτὴ ἡ ἔκπτωση ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἔμμεσο ἀφορολόγητο θὰ ἐξασφαλίζεται μόνο ἐφόσον ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἀποδείξεις ἀξίας ἴσης μὲ τὸ 10% ἕως καὶ τὸ 30% τοῦ εἰσοδήματος τοῦ φορολογουμένου.
Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τοῦ Ἔθνους, ἡ κατοχύρωση τοῦ ἀφορολόγητου εἶναι ἕνα σημαντικὸ κίνητρο, ἀφοῦ ἡ πλήρης ἀπώλειά του ὁδηγεῖ σὲ φόρο 2.000 εὐρὼ γιὰ εἰσόδημα τῶν 10.000 εὐρώ.
Οἱ πληρωμὲς μέσω πλαστικοῦ χρήματος θὰ ὑπολογίζονται ὡς ποσοστὸ ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος. Ὅσο μεγαλύτερο θὰ εἶναι τὸ εἰσόδημα τόσο ὑψηλότερο καὶ τὸ ποσοστὸ πληρωμῶν ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ἔγιναν μὲ κάρτες.
Πιὸ συγκεκριμένα, τὸ νομοσχέδιο ποὺ ἀναμένεται νὰ τεθεῖ σὲ ἰσχὺ ἀπὸ τὴν 1η ἰανουαρίου τοῦ 2017 προβλέπει:
- Γιὰ εἰσόδημα ἕως 10.000 εὐρὼ τὸ ποσοστὸ ἐλάχιστης δαπάνης μὲ πλαστικὸ χρῆμα θὰ εἶναι 10%.
- Γιὰ εἰσόδημα ἀπὸ 10.001 εὐρὼ ἕως 20.000 εὐρὼ τὸ ποσοστὸ ἐλάχιστης δαπάνης μὲ κάρτα θὰ εἶναι 15%.
- Γιὰ εἰσόδημα ἀπὸ 20.001 εὐρὼ ἕως 40.000 εὐρὼ τὸ ποσοστὸ ἐλάχιστης δαπάνης μὲ κάρτα θὰ εἶναι 20%.
- Γιὰ εἰσόδημα ἀπὸ 40.001 εὐρὼ καὶ πάνω ἡ ἐλάχιστη δαπάνη μὲ πλαστικὸ χρῆμα θὰ εἶναι 30%.
Ἐφόσον, ὁ μισθωτὸς ἢ ὁ συνταξιοῦχος δὲν ἔχει συγκεντρώσει τὸ ἐλάχιστο ἀπαιτούμενο ποσὸ τότε ὁ φόρος εἰσοδήματος θὰ προσαυξάνεται μὲ συντελεστῆ 22% ἐπὶ τοῦ ποσοῦ ποὺ λείπει. Ἔτσι, ὁ συντελεστὴς 22% θὰ ἐπιβάλλεται ἐπὶ τῆς διαφορᾶς μεταξύ το ἀπαιτούμενου ποσοῦ ἀποδείξεων καὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ἀποδείξεων ποὺ θὰ ἔχει δηλώσει ὁ φορολογούμενος.
Οἱ ρυθμίσεις καὶ τὰ κίνητρα γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν πληρωμῶν μὲ πλαστικὸ χρῆμα ἀναμένεται νὰ τεθοῦν σὲ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὰ εἰσοδήματα ποὺ θὰ ἀποκτήσουν οἱ φορολογούμενοι ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2017.
Πηγή: Ἔθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου